Kontakta oss:
info@juristitiden.se

Länkar

Länkar

I samband med juridiska frågor kan det vara bra att direkt vända sig till de myndigheter eller specialister som kan komma att behöva blandas in, dessa kan ofta ge ett direkt svar på hur de bedömer frågan och hur de tror att de kommer handlägga frågan vidare.

Svenska myndigheter har enligt Förvaltningslagen (1986:223) en serviceskyldighet och ska således så snabbt som möjligt hjälpa enskilda få svar på frågor om myndighetens verksamhet, alternativt hjälpa den enskilde genom att visa på vilken myndighet denne istället bör vända sig till. Det finns alltså sällan någon inneboende risk i att höra av sig till myndigheter med sina frågor, även om svaren man får kanske inte är så uttömmande man skulle önska. Det kan därför vara bra att vara tydlig i sina frågor om vad man vill ha svar på.

Justitieombudsmannen
Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Polisen
Polisen har som huvuduppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Utöver detta har polisen även hand om att behandla en rad olika tillståndspliktiga verksamheter, så som vid anordnande av offentliga tillställningar eller tillstånd att skjuta fyrverkerier i vissa områden.

Skatteverket
Skatteverket svarar för dels beskattning, men även folkbokföring, registrering av bouppteckningar samt i vissa fall namnbyten.

Patent- och registreringsverket
PRV har hand om immaterialrättsliga områden så som ansökan om patent, varumärkesskydd eller mönsterskydd. Utöver detta har de även hand om vissa namnbyten samt utgivningsbevis för periodiska skrifter.

Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten har hand om att hjälpa borgenärer få betalt för sina fordringar. Det är även möjligt att få hjälp med så kallad handräckning, där kronofogden till exempel hjälper en person att återfå en sak som denne äger, men någon annan för tillfället innehar.

Allmänna reklamationsnämnden
ARN hjälper konsumenter i tvister mot näringsidkare. Att tänka på är att ARNs utlåtande bara är en rekommendation och alltså inte är bindande för näringsidkaren, även om många näringsidkare följer ARNs rekommendationer.

Konsumentverket
Konsumentverket arbetar med konsumentrådgivning, har tillsyn över marknadsföring samt avtalsvillkor avseende konsumenter. Konsumentverket tar emot anmälningar vilka de använder i sitt arbete.

Bolagsverket
Bolagsverket handhar och registrerar årsredovisningar och är behjälpliga vid till exempel startande av företag.

Datainspektionen
Datainspektionen har som huvudsyfte att verka för den personliga integriteten, detta görs genom att tillse att personuppgifter och databaser behandlas på ett säkert och korrekt sätt. Utöver detta har de även hand om till exempel kameraövervakning eller kreditupplysningar. Datainspektionen är även tillsynsmyndighet för inkassoföretag.

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen är den myndighet man bör vända sig till vid diskrimineringsfall enligt diskrimineringslagen. DO är huvudsakligen en rådgivande myndighet, men driver ett antal diskrimineringsfall inför rätten årligen. Att tänka på är att även om DO inte går vidare med anmälan finns möjlighet att själv göra anspråk på sin rätt genom skadestånd.

Advokatsamfundet
Advokatsamfundet utövar tillsynen över Sveriges advokater. På deras sida finns även en sökfunktion där det är möjligt att göra sökningar filtrerade på till exempel ort och verksamhetsområde.